Regulamin ośrodka wypoczynkowego w Borsku

REGULAMIN WYPOCZYNKU

W DOMKACH LETNISKOWYCH "ROMDEX"§ 1
Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

§ 2
Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 604 869 809 lub właścicielowi ośrodka.

§ 3
Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

§ 4
Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścic w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

§ 5
Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

§ 6
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

§ 7
Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
Osoby nie zakwaterowane mogą przebywać na terenie ośrodka nie dłużej niż do godz. 22-giej lub dłużej po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

§ 8
Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.

§ 9
Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.

§ 10
Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

§ 11
Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków.
O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela.
Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.

§ 12
Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.

§ 13
Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.

§ 14
W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośba o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.

§ 15
Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

§ 16
Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 7.00.
Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

§ 17
W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

§ 18
Za pobyt turysty poza terenem ośrodka gospodarze nie ponosza żadnej odpowiedzialności.

§ 19
Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony).
Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

§ 20
Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

§ 21
W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

§ 22
Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.
Prosimy o segregację śmieci i wrzucanie do pojemników do tego przeznaczonych.
Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do domku, zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu.
Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.

§ 23
Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych domkach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami, ze względu na bezpieczeństwo gości psy na zewnątrz należy wyprowadzać w kagańcu.

§ 24
Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.